معرفی گزارش: بررسی انواع مراکز ارائه خدمات توسعه فناوری

این گزارش با هدف بررسی و شناخت مراکز ارائه دهنده خدمات توسعه فناروی، تدوین شده است. هدف اصلی گزارش، شناخت مراکزی بوده که به صورت خاص در این حوزه فعال می باشند.

پتنت یا حق ثبت اختراع

این گزارش با هدف بررسی و شناخت مراکز ارائه دهنده
خدمات توسعه فناروی، تدوین شده است. هدف اصلی گزارش، شناخت مراکزی بوده است
که به صورت خاص در این حوزه ف