فناوری جدید FIRAT در تصویربرداری میکروسکوپی

محققان جرجیاتک به فناوری AFM بسیار حساسی دست یافته‌اند که سرعت تصویربرداری آن ۱۰۰ برابر AFMهای موجود است. این فناوری در بسیاری از تحقیقات نانو خصوصاً در اندازه‌گیری ابزارهای میکروالکترونیک و مشاهده واکنش‌های بیولوژیکی سریع که در مقیاس مولکولی روی می‌دهد، حتی تهیه فیلم‌ از واکنش‌های مولکولی در زمان واقعی، ارزشی غیر قابل توصیف خواهد داشت.

در حالی‌که امروزه یک پروپ کاربردهای زیادی یافته است
اما شاید نتوان حدس زد که یکی از کاربردهای آن ساخت فیلم‌هایی از مولکول‌ها
یا اندازه‌گیری خواص فیزیکی و شیمیایی یک ماده در مقیاس نانو آن هم تنها با
یک دفعه باشد.
محققان جرجیاتک به فناوری AFM بسی