معرفی کتاب هفته: فناوری نانومقیاس در سیستم‌های زیستی

کتاب فناوری نانومقیاس در سیستم‌های زیستی، به مرور پیشرفت‌های اخیر در زمینه نانو زیست‌شناسی پرداخته و کاربردهای ماتریس‌های نانومقیاس را در زیست‌شناسی انسانی معرفی می‌کند.

کتاب
فناوری نانومقیاس در سیستم‌های زیستی، به مرور پیشرفت‌های اخیر در زمینه
نانو زیست‌شناسی پرداخته و کاربردهای ماتریس‌های نانومقیاس را در زیست‌شناسی
ا