تحریک نقاط کوانتومی با امواج صوتی

یک اتم می‌تواند با جذب فوتون‌های لیزری تا هر یک از سطوح مختلف انرژی گسسته مجاز در مکانیک کوانتوم تحریک شود. الکترون‌های داخل محدوده نقاط کوانتومی یا اتم‌های مصنوعی نیز همانند الکترون‌های داخل اتم‌ها دارای محدوده‌های انرژی (ترازهای انرژی) مجاز معینی هستند و می‌توانند با اعمال ولتاژ مناسب، الکترون‌ها می‌توانند از یک نقطه به نقطه دیگر تونل بزنند.

یک اتم می‌تواند با جذب فوتون‌های لیزری تا هر یک از
سطوح مختلف انرژی گسسته مجاز در مکانیک کوانتومی تحریک شود. اتم‌های مصنوعی
یا نقاط کوانتومی که با روش‌های لیتوگرافی مربوط به آماده‌سازی تراشه‌های
الکترونیکی تولید می‌شوند، تقریباً محدوده بدون بربُع