ایجاد خاصیت مغناطیسی در خوشه‌های نقره‌ای

طبق شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای جدید انجام شده توسط فیزیکدانان اسپانیایی، اتم‌های نقره هنگامی که در کنار یکدیگر و به صورت دسته‌‌های کوچک قرار گیرند خاصیت آهنربایی پیدا می‌کنند. از آنجا که توده اتم‌های نقره در حالت عادی دیا مغناطیس هستند این پدیده تعجب‌آور می‌باشد.

طبق شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای جدید فیزیکدانان
اسپانیایی، اتم‌های نقره هنگامی که در کنار یکدیگر و به صورت دسته‌‌های
کوچک قرار می‌گیرند، خاصیت آهنربایی پیدا می‌کنند. از آنجا که توده اتم‌های
نقره در حالت عادی دیامغناطیس هستند، این پدیده تعجب‌آور است.