زمان بندی نهایی سمینار کاربردهای فناوری نانو در دندان پزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شاهد با همکاری و حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو سمیناری را با عنوان – کاربردهای فناوری‌نانو در دندان پزشکی – بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری در آمفی تئاتر مرکزی این دانشکده واقع در تهران-بلوار کشاورز-تقاطع خیابان وصال و ایتالیا- دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شاهد برگزار خواهد کرد.

New Page 1

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه شاهد با همکاری و
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو سمیناری را با عنوان “کاربردهای
فناوری‌نانو در دندان پزشکی” بیست و پنجم خرداد
ماه سال