دوره آموزشی آماده‌سازی نمونه‌های زیستی دستگاه TEM برگزار شد

دوره آموزشی آماده‌سازی نمونه‌های زیستی برای دستگاه TEM، طی روزهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ خرداد ماه امسال در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران برگزار شد.

دوره آموزشی آماده‌سازی نمونه‌های زیستی برای دستگاه TEM، طی روزهای ۲۲، ۲۳، ۲۴ خرداد ماه امسال در آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران برگزار شد. در این دوره که با حمایت شبکه آزمایشگاهی برگزار گردید، تکنسین‌هایی از آزمایشگاه‌های زیر در این دوره شرکت نمودند.
۱- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
۲- شرکت لعاب مشهد (موسسه تحقیقات پرطاووس)‌
۳- آزمایشگاه TEM پژوهشگاه مواد و انرژی
۴- آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز
۵- آزمایشگاه ساختار مواد دانشگاه صنعتی شریف
۶- آزمایشگاه TEM دانشگاه تربیت مدرس
۷- آزمایشگاه تحقیقات مواد پیشرفته دانشگاه خواجه ‌نصیرالدین طوسی
در این کارگاه سه جلسه کلاس تئوری و ۸ جلسه کلاس عملی برگزار گردید. در پایان دوره از شرکت کنندگان در دوره آزمون به عمل آمد که به افرادی که بتوانند امتیاز مورد نظر را کسب نمایند گواهی شرکت در دوره ارایه خواهد شد