افزایش سرعت تحقیق و توسعه نانولوله‌ها

تولید وا ندازه‌گیری همزمان نانولوله‌ها می‌تواند باعث افزایش سرعت تحقیق و توسع&#۱۷۲۸ این مواد گردد و مشابه آنچه که در شیمی محاسباتی و یا آرایه‌های تراش&#۱۷۲۸ ‌ژنی رخ می‌دهد، می‌توان در آن واحد چندین (هزاران/ میلیون‌ها) آزمایش را به طور همزمان روی نانولوله‌ها انجام داد.