برگزاری دوره آموزشی اپراتوری دستگاه GC-MS

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه GC-MS به مدت دو روز در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در آزمایشگاه شناسائی و اندازه‌گیری ترکیبات مختلف شیمیایی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. افرادی که از مراکز دیگر مایل به شرکت در این دوره آموزشی باشند می‌توانند با پرداخت هزینه در این دوره شرکت نمایند

دوره آموزشی اپراتوری دستگاه GC-MS به مدت دو روز در تاریخ ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۳۸۵ با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در آزمایشگاه شناسائی و اندازه‌گیری ترکیبات مختلف شیمیایی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. هزینه این دوره برای تکنسین های دستگاه های GC-MS آزمایشگاه‌های عضو شبکه از محل اعتبار آموزشی اختصاص یافته به آن آزمایشگاه ها تامین خواهد شد.
افرادی که از مراکز دیگر مایل به شرکت در این دوره آموزشی باشند می‌توانند با پرداخت هزینه (۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال) در این دوره شرکت نمایند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر شبکه (۸۸۰۲۷۱۳۵-۰۲۱) تماس حاصل نمایید.
برنامه آموزشی دوره GC-MS به شرح زیر می باشد.
مباحث تئوری
تاریخچه و تئوری کروماتوگرافی و اصول اولیه آن
کلیات دستگاهی GC
 گاز حامل و خصوصیات آن
سیستم ورودی نمونه
ستون
آشکارساز
سیستم ‌قرائت
کلیات دستگاهی MS
 شمای یک سیستم MS
چرا به خلاء بالا نیاز داریم؟
قسمت ورودی نمونه
محفظه یونش
آنالایزر جرمی
آشکارساز
پردازش‌گر و سیستم قرائت
تئوری دستگاه GC-MS
 نحوه اتصال سیستم GC و MS ( حدواسط)
تشریح حدواسط های مختلف
تشریح سیستم خلاء و پمپ‌ها و داده‌های نرم‌افزاری
تشریح کروماتوگرام یونی کل(Total Ion Current (TIC))، کروماتوگراف یونی استخراج شده(‌Mass Chromatogram (MC)) و مشاهده یون انتخابی(elected Ion monitoring (SIM))
آشنایی با انواع تکنیک‌های آماده‌سازی نمونه از قبیل استخراج با فاز جامد (SPE)، ریز استخراج با فاز جامد (SPME) و ریز استخراج با حلال (SME)
مباحث عملی
 تزریق نمونه‌های استاندارد به دستگاه MS GC و مشاهده کروماتوگرام‌های مربوطه
آشنایی عملی با اجزاء دستگاه GC و نحوه تزریق حجم‌های تزریقی کم در حد ۲-۱ میکرولیتر
آشنایی با سیستم‌های قطاع مغناطیسی با قدرت جداسازی بالا و چهارقطبی و مقایسه آنها
آنالیز نمونه‌های استاندارد با دستگاه GC-MS
تزریق نمونه‌های استاندارد با TIC، MC، SIM و مقایسه آنها
آماده‌سازی نمونه‌های آب به روش ریزاستخراج با حلال
آماده سازی نمونه ها به روش های استخراج با فاز جامد (SPE)، ریز استخراج با فاز جامد (SPME) و ریز استخراج با حلال (SME)