هیدروژل‌های مغناطیسی هوشمند جهت رهاسازی دارو

محققان تایوانی سعی دارند با توسع&#۱۷۲۸ هیدروژل‌های مغناطیسی از آنها در سیستم‌های رهاسازی هوشمند دارویی استفاده کنند. آنها با اعمال میدان مغناطیسی توانستند وضعیت رهایش دارو را توسط هیدروژل‌ها بین On و Off تغییر دهند.

محققان تایوانی سعی دارند با توسعه هیدروژل‌های مغناطیسی، از آنها در سیستم‌های رهاسازی هوشمند دارو استفاده کنند. آنها با اعمال میدان مغناطیسی توانسته‌اند وضعیت رهایش دارو را توسط هیدروژل‌ها، بین On و Off تغییر دهند.
این پروژه را پروفسور چن سن یوان (Chen San Yuan ) و گروه تحقیقاتی ایشان در گروه مهندسی علم مواد دانشگاه Chiao Tung تایوان به انجام رسانده‌اند. مواد مغناطیسی به طور گسترده در زمینه‌های زیست‌ فناوری، زیست جداسازی، اعضای مصنوعی و رسانش داروی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ولی تاکنون در زمینه فروژل (هیدروژل مغناطیسی) به خصوص کاربرد آن در رهایش دارو پیشرفت‌های کمی صورت گرفته است.
این محققان ابتدا مکانیسم فیزیکی و حرکت فروژل‌ را برای توضیح تأثیر غلظت‌های مواد آلی /معدنی، و همچنین توضیح اندازه ذرات مغناطیسی بر رهایش دارو، مورد بررسی قرار دادند. افزودن مواد نانو و میکرومقیاس‌ باعث افزایش حساسیت پاسخ فروژل در میدان مغناطیسی می‌گردد؛ این فروژل مغناطیسی حساس، نسبت به محرک‌های پلیمری رایج، مانند پلیمرهای حساس گرمایی و pH، بسیار بهتر عمل می‌کند، زیرا تحریک مغناطیسی یک نیروی عملگر از راه دور است که نیاز به تماس فیزیکی ندارد. این خاصیت برای تطبیق با ادوات زیست‌پزشکی، بهتر و ساده‌تر است.
مقاله آقای چن با عنوان “Preparation and Characterization of smart magnetic hydrogel and its use for drug release” در نشریه Magnetism and Magnetic Materials چاپ شده است.
مقاله دیگر آنها نیز با عنوان: “Magnetic-sensitive behavior of intelligent ferrogels foe controlled release of Drug” در نشریه Langmuir چاپ خواهد شد.
در سیستم‌های رایج رهایش هوشمند دارویی، دارو در تمام مدت زمان به تدریج از کمپلکس نشت می‌کند و این مسئله در مواقعی که بدن فقط در یک زمان خاص به دارو نیاز دارد، خطرآفرین است. در سیستم ارائه شده توسط چن و همکارانش این دارو فقط زمانی که بدن بیمار نیاز به دارو دارد با اعمال میدان مغناطیسی به میزان مورد نیاز از کمپلکس خارج می‌شود و در بقیه زمان‌ها دارو کاملاً درون کمپلکس محافظت می‌شود و رهایش مجدد منوط به اعمال دوباره میدان مغناطیسی خواهد بود. در واقع درمان مؤثر توسط دارو و اثربخشی آن به میزان دوز دارو و زمان مناسب رهایش آن بستگی دارد.