گسیل جریان با چگالی بالا از نانولوله‌های کربنی

محققان آزمایشگاه NRL آمریکا، آرایه‌هایی از نانولوله‌های کربنی ساخته‌اند که می‌تواند چگالی جریان گسیل میدانی به مقدار ۲/۱ آمپر بر سانتی‌مترمربع ، و به ازاء ولتاژ گیت فقط v60 ایجاد نماید. این ابزارها شامل آرایه‌هایی از نانولوله‌های کربنی هستند که به روشی رسوب‌دهی بخار شیمیایی روی ساختارهای میکرونی با گیت‌های انتگرالی رشد داده شده‌اند.

محققان آزمایشگاه NRL آمریکا، آرایه‌هایی از نانولوله‌های کربنی ساخته‌اند که می‌تواند چگالی جریان گسیل میدانی به مقدار ۱٫۲ آمپر بر سانتی‌مترمربع ، و به ازاء ولتاژ گیت فقط ۶۰v ایجاد نماید. این ابزارها شامل آرایه‌هایی از نانولوله‌های کربنی هستند که به روشی رس