درمان سرطان با فعال‌سازی مصنوعی آنزیم‌ها

محققان دانشگاه کالیفرنیا، آنزیمی را با وارد آوردن فشار فیزیکی فعال کردند. این فعال‌سازی مصنوعی دقیقاً همان نتیجه‌ای را که مولکول‌های تنظیم کننده طبیعی در فعال‌سازی آنزیم دارند در پی دارد و در نهایت می‌توان از آنها در درمان سرطان استفاده کرد.

New Page 1

محققان دانشگاه کالیفرنیا، آنزیمی را با وارد آوردن فشار فیزیکی فعال
کردند. این فعال‌سازی مصنوعی دقیقاً همان نتیجه‌ای را که مولکول‌های تنظیم
کننده طبی