ساخت چرخ دنده‌های بسیار کوچک

تحقیقات اخیر نشان داده است که طول مولکول‌های متقارن DNA می‌تواند با چرخش کنترل شود. این مولکول‌ها شبیه یک ذره مولکولی کوچک عمل می‌کنند و با چرخش توسط میدان مغناطیسی کوتاه یا بلند می‌شوند.

New Page 1

تحقیقات اخیر نشان داده است طول مولکول‌های متقارن DNA
می‌تواند با چرخش کنترل شود. این مولکول‌ها شبیه یک ذره مولکولی کوچک عمل
می‌کنند و با چرخش توسط م