ساخت شمارنده الکترون‌‌های منفرد

فیزیکدانان ژاپنی وسیله‌ای ساخته‌اند که می‌تواند تک تک الکترون‌هایی که به جلو یا عقب حرکت می‌کنند را آشکار نماید. با این ابزار که حساس‌ترین آمپرسنجی است که تاکنون ساخته شده، می توان برای اولین بار جریان‌های در حد آتوآمپر را اندازه گرفت. این ابزار که آمپرسنج تک الکترونی دو جهتی نام دارد را می‌توان در کاربرد‌های گسترده‌ای از جمله نانوالکترونیک، ابزارهای کالیبراسیون، رایانه‌های کوانتومی و زیست‌شناسی استفاده نمود.