معرفی کتاب هفته: میکروسکوپ الکترونی عبوری نانو ساختارهای نیمه هادی

این کتاب مطالب مفیدی برای بررسی کمی میکروسکوپی الکترونی نیمه هادی ارائه می‌کند. مطالب و موضوعات این کتاب امکان تعیین دقیق ترکیب نیمه‌هادی‌هایی با ساختارهای سه تایی را با قدرت تفکیک فضایی نزدیک به مقیاس اتمی فراهم می‌کند.

این کتاب مطالب مفیدی برای بررسی کمی میکروسکوپی الکترونی نیمه هادی ارائه
می‌کند. مطالب و موضوعات این کتاب امکان تعیین دقیق ترکیب نیمه‌هادی‌هایی
با ساختارهای سه تای