تصویب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه فناوری نانو توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

نظر به تأکید چشم انداز بیست ساله کشور بر فناوری‌های نوین و اعلام فناوری نانو به عنوان یکی از اولویت‌های فناوری کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنین تأکید و توجه خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی در زمینه این فناوری (دیدار مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با معظم له)، شورای عالی انقلاب فرهنگی در پانصد و هشتاد و دومین جلسه خود، مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۸۵، ضمن تأکید بر اجرای دقیق – سند راهبرد آینده – به عنوان برنامه ۱۰ ساله توسعه فناوری نانو، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه و ارتقاء این فناوری در کشور را تصویب کرد.

نظر به تأکید چشم انداز بیست ساله کشور بر فناوری‌های نوین و اعلام فناوری
نانو به عنوان یکی از اولویت‌های فناوری کشور در برنامه چهارم توسعه و
همچنین تأکید و توجه خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی د