تصویربرداری از سلول‌های زنده با نانوذرات مغناطیس فلوئورسانت

محققان دانشگاه Pierre et Marie curie در پاریس،‌ روش جدیدی برای سنتز نانوذرات مغناطیسی فلوئورسانت ابداع کردند.

یک گروه از محققان دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس،‌ روش جدیدی برای سنتز نانوذرات مغناطیسی فلوئورسانت ابداع کردند.
این گروه در مقاله‌ای، استفاده از این نانوذرات را برای مولکول‌های حاوی سولفور به نام ۲- ام ، ۳- دی مرکاپتو سوکسینیک اسید (DMSA) توصیف کرده اند. این مولکول در برهمکنش با سطح نانوذرات اکسید آهن، پوشش یکنواخت و پیوسته‌ای روی ذرات ایجاد می‌کند. همچنین دارای یک گروه شیمیایی واکنش‌پذیر است که انواع مختلفی از مولکول‌های دیگر از جمله رنگینه‌های فلوئورسانت می‌توانند به آن متصل شوند و از آنجا که روکش ایجادشده به‌وسیله آن از نظر الکتریکی بار منفی دارد، مانع اتصال و به هم چسبیدن ذرات پوشیده شده با این مولکول می‌شود.
هنگامی که محققان نانوذرات برچسب‌دار شده با رنگینه‌های فلوئورسانت رودامین را به سلول‌های سرطانی در حال رشد در محیط کشت اضافه کردند،‌ این نانوذرات خودشان را به غشای خارجی سلول متصل کردند. همچنین آنها در حین مشاهده نانوذرات برچسب‌دار با میکروسکوپ فلوئورسانت توانستند انتقال این ذرات را از طریق غشای سلول به قسمت‌های درونی سلول به نام آندوزوم پیگیری کنند. به محض ورود نانوذرات به سلول، یک میدان مغناطیسی به محیط کشت اعمال شد و بر اثر آن آندوزوم‌های پرشده با نانوذرات به سمت مگنت‌های درونی تغییر جهت دادند و مشابه هر مجموعه از مگنت‌ها، آندوزوم‌ها نیز به یکدیگر چسبیده و درون سیتوپلاسم زنجیرهای کوچکی تشکیل دادند.