معرفی کتاب هفته: فناوری نانو، ارتباطات و شبکه سازی

این کتاب چشم‌انداز بی‌نظیر و متفکرانه‌ای در مورد توانایی فناوری‌نانو برای ایجاد انقلاب در صنایعی مانند ارتباطات، محاسبات کامپیوتری و شبکه‌سازی ارائه می‌دهد.

این کتاب چشم‌انداز بی‌نظیر و متفکرانه‌ای در مورد توانایی فناوری‌نانو
برای ایجاد انقلاب در صنایعی مانند ارتباطات، محاسبات کامپیوتری و
شبکه‌سازی ارائه می‌دهد.
نویسنده