مشاهده مستقیم وضعیت کلید‌های مولکولی

گروهی از محققان تایوانی کلیدی مولکولی ساخته‌اند که با تغییر PH کنترل می‌شود و می‌توان وضعیت آن را حتی با چشم غیر مسلح هم مشاهده نمود. در این روش با افزودن ماده‌ای به محلول محتوی این مولکول‌ها رنگ آن از تیره به رنگ‌های سبز و زرد تغییر می‌کند.

امروزه تقریباً تمام کشور

گروهی از محققان تایوانی کلیدی مولکولی ساخته‌اند که با
تغییر pH کنترل می‌شود و می‌توان وضعیت آن را حتی با چشم غیرمسلح مشاهده
نمود. د