معرفی کتا ب هفته: فناوری نانو: دانش، نوآوری و فرصت

فناوری نانو یک افسانه علمی یا یک تئوری محض نیست. بلکه در حال تبدیل شدن به یکی از تأثیرگذارترین صنایع است که با سرعت زیادی در حال رشد است. در کتاب فناوری نانو: علم، نوآوری و فرصت، کارشناسان زبده و پیشرو در این زمینه علمی، جایگاه صنعت را در حال حاضر و در دهه آینده و نحوه تعامل آن را با زندگی بشر نشان می‌دهند.

New Page 1

 فناوری نانو یک افسانه علمی یا یک تئوری محض نیست. بلکه در حال
تبدیل شدن به یکی از تأثیرگذارترین صنایع است که با سرعت زیادی در حال رشد
است. در کتاب فناوری نانو: علم، نوآوری  فرصت، کارشناسان ز