آشکارسازهای حساس نوری مبتنی بر نانوبلورها

پژوهشگران دانشگاه تورنتو ابزار نیمه‌رسانایی با کارایی بیشتر، با رنگ‌زنی یک مایع روی یک قطعه شیشه بوجود آورده اند. این تراشه، ابزار خیس نامیده می‌شود و در آشکارسازهای نوری که ده برابر حساس‌تر از آشکارسازهای کنونی می‌باشند، جهت تصویر برداری‌های پزشکی و تجهیزات دید در شب به کار می‌روند.

پژوهشگران دانشگاه تورنتو ابزار نیمه‌رسانایی با
کارایی بیشتر، با رنگ‌زنی یک مایع روی یک قطعه شیشه بوجود آورده اند. این
تراشه، ابزار خیس نامیده می‌شود و در آشکارسازهای نوری که ده برابر حساس‌تر
از آشکارسازهای کنونی می‌باشند، جهت تصویر برداری‌های پزش