نانوماشین های بدون اصطکاک

محققان تاکنون گامهای مهمی برای غلبه بر اصطکاک در نانوابزارهای مکانیکی برداشته‌اند. گروهی از محققان دانشگاه BASEL سوئیس نشان داده‌اند، با اعمال یک نیروی لغزشی کوچک و عمود بر سطح، ‌اصطکاک بین نوک میکروسکوپ نیروی اتمی و بلورهای نمک، تا صد برابر کاهش می‌یابد. همچنین، گروهی از آزمایشگاه ملی برکلی کالیفرنیا، به روشی برای کنترل اصطکاک در یک سیستم مشابه، با استفاده‌ از میدان‌های الکتریکی، دست یافتند.