نانوسیم‌های اکسیدروی لومی‌نسانس

اکسید روی نیمه‌رسانا با شکاف باند پهن، همواره به دلیل ویژگی‌های نوری مورد توجه بوده است. انتشار نور در لبه طیف ماوراء بنفش این مواد تقریباً همیشه همراه نشر نور مرئی سبزرنگ می‌باشد، که به دلیل نقص‌های ساختاری می‌باشد.