کروموفورهای واکنش سریع، دسته جدیدی از نیمه‌رساناها

آینده الکترونیک پرسرعت با کنار هم قرار دادن مولکول‌های الکتریکی کوچکی به نام کرومو فور رقم خواهد خورد. به نظر محققان دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه Josephs بارهای الکتریکی را می‌توان با سرعت بسیار بیشتر از هر نیمه‌رسانای آلی که تاکنون مشاهده شده‌اند، انتقال داد. این انتقال با نیمه‌رساناهایی که از زنجیره‌هایی از کروموفورهای متصل بهم حاصل شده‌اند امکان‌پذیر است، و سه برابر رکوردهای قبلی است.

آینده الکترونیک پرسرعت با کنار هم قرار دادن مولکولهای الکتریکی کوچکی به نام کرومو فور رقم خواهد خورد. به نظر محققان دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه Josephs بارهای الکتریکی را میتوان با سرعت بسیار بیشتر از هر نیمهرسانای آلی که تاکنون مشاهده شدهاند، انتقال داد. این انتقال با نیمهرساناهایی که از زنجیرههایی از کروموفورهای متصل بهم حاصل شدهاند امکانپذیر است، و سه برابر رکوردهای قبلی است.
یافته‌های این دانشمندان مبتنی بر استفاده از مدارهای کروموفوری است که بتواند قطعات الکنرونیکی با ابعاد نانو را برای کاربردهای مختلف تولید کند. این دانشمندان نتایج یافته‌های خود را در j.Am.Chem.Soc به چاپ رسانده‌اند.
در شیمی، کروموفورها، مولکول‌ها یا بخش رنگی مولکول می‌باشند. نوری که به این کروموفورها برخورد می‌کند، الکترونی را تحریک کرده و در نهایت نوری با رنگ مشخص گسیل می‌نماید.
به گفته Michael استاد گروه شیمی دانشگاه پنسیلوانیا و سرپرست این پروژه تحقیقی، ایجاد زنجیره‌های کروموفوری مقدمه حرکت بار می‌باشد. وقتی باری به آرایه‌ای از کروموفورها که نزدیک بهم متصل شده‌اند، القاء می‌شود، باعث پرش الکترون از کروموفوری به کروموفور بعدی می‌شود. سرعت حرکت بار در این زنجیره کروموفوری به حدود ۱۰ میلیون بار در ثانیه می‌رسد، که به معنای آن است که این آرایه‌های کروموفوری همان قابلیت نیمه‌رساناهای آلی فعلی را داشته، ولی بسیار سریع‌ترند. محققان مدارهای کروموفوری ساخته‌اند که می‌تواند، کاربردهایی مانند قطعات کاربردی در الکترونیک پلاستیکی یک بار مصرف، برچسب های تعیین فرکانس رادیویی، ابزار الکترونیکی برای ماتریکس‌های فعال نمایشگرهای بلور مایع (LCD)، و دیودهای نورگسیل آلی و نیز پیل‌های خورشیدی سبک داشته باشند.
این محققان در یافته‌اند کلید دستیابی به موادی که امکان چنین حرکت بسیار سریع و آزادانه الکترون‌ها را فراهم ‌کند، ایجاد ساختارهایی است که بتوانند زنجیره بلند کروموفوری را با اتصال کوتاه بین قطعه‌های آن فراهم کند . این آرایه از کروموفورهای متصل بهم هنگامی که حفره‌ها (بارهای مثبت) والکترون‌ها (بارهای منفی) به آن وارد شوند، دچار تغییرات ساختاری کوچکی می‌شود که این تغییرات فیزیکی می‌تواند به انتقال بار کمک نماید.
در واقع این تغییرات ساختاری کوچک ایده‌ای جدید در طراحی مواد رسانا و نیمه‌رساناهای آلی به شمار می‌آیند. اهمیت سطوح پتانسیل در ایجاد الکترونیک بسیار سریع در صنعت نیمه‌رسانا امری کاملاً شناخته شده است. در بحث مدارهای الکترونیکی اندازه مدار ارتباط مستقیمی با سرعت پردازش دارد. در حال حاضر دانشمندان توانسته‌اند مدارهای نیمه‌رسانا را به ابعادی کوچکتر از ۱۰۰ نانومتر برسانند. می‌توان گفت کروموفورها اولین مواد با کاربرد نسبتاً آسانی هستند که در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای عبور از سدهای ۱۰۰ نانومتری لازم است تا نانوساختارهایی توسعه یابند که حرکت الکترون‌ها در آنها مانند سیم‌ها و نیمه‌رساناها امکان پذیر گردد.
دانشمندان برای اولین بار موفق شده‌اند نشان دهند که می‌توان قطعات رسانایی در مقیاس طولی ۱۰ نانومتر ایجاد کرده و به این ترتیب قطعه کاربردی مهمی از مدارهای نانو مقیاس را ساخت.