استفاده از نانولوله‌های کربنی به عنوان سیلندرهای فشار بالا

یک گروه تحقیقاتی بین المللی از نانولوله‌های متلاشی شونده به عنوان سیلندر فشار در بررسی اثرات فشارهای فوق‌العاده زیاد در نانوبلورهای با تفکیک اتمی استفاده نمودند.

یک گروه تحقیقاتی بین المللی از نانولولههای متلاشی شونده به عنوان سیلندر فشار در بررسی اثرات فشارهای فوقالعاده زیاد در نانوبلورهای با تفکیک اتمی استفاده نمودند.
این محققان از نانولوله‌های چند جداره که نانوسیم‌های Fe, Co, Fe3C رشد یافته به شیوه رسوب‌دهی بخار شیمیایی اصلاح شده، درون آن قرار دارند، برای تحقیق خود استفاده قرار کردند و با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی به مشاهده این نانوسیم‌ها که تحت فشار تقریبا GPa 40 و دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد قرار می گرفتند، پرداختند.
برای بدست آوردن شواهد طیف‌نگاری ای از تبدیلات فازی، معمولاً تحقیقات مربوط به فشار بالا روی سلول های سندانی شکل الماس و با استفاده از اسپکتروسکوپی رامان و پراش پرتوx انجام می شود. مزیت این روش زمان واقعی و مشاهده تصویری نمونه می‌باشد.
محققان در این روش از این واقعیت که اتم های کربن را می توان با تابش الکترونی از شبکه نانولوله‌ای بیرون انداخت، استفاده کردند . هنگامی که چنین اتفاقی در دماهای بالا رخ دهد، این شبکه به بازسازی خود در مقیاس اتمی می پردازد ودر نهایت به انقباض نانولوله‌ها و افزایش فشار داخلی آنها منجر می‌شود.
این محققان نتایج کار خود را در Science به چاپ رسانده‌اند.