ساخت نقاط کربنی

شیمیدانان دانشگاه Clemson از ساخت نقاط کوانتومی جدید، برای اولین بار از کربن خبر داده‌اند. این نانو نقاط کربنی همانند انواع مشابه فلزی خود هنگامی که در معرض نور قرار گیرند، روشن شده و می‌درخشند.

شیمیدانان دانشگاه Clemson از ساخت نقاط
کوانتومی جدید، برای اولین بار از کربن خبر داده‌اند. این نانو نقاط کربنی
همانند انواع مشابه فلزی خود هنگامی که در معرض نور قرار گیرند، روشن شده و
می‌درخشند.
به گفته محققان این نقاط نیز نویدبخش طیف گسترده‌