تغییر شماره تلفن پیگیری حمایت‌های تشویقی ستاد

شماره تلفن پیگیری حمایت‌های تشویقی ستاد به ۸۸۰۲۷۱۳۵ داخلی ۱۳۲ تغییر یافت.