توسعه نوعی ابزار MEMS خنک کننده جدید

مهندسان دانشگاه Purdue نوعی میکرو پمپ خنک کنند&#۱۷۲۸ کوچک ساخته اند که می‌توان آن را روی یک تراشه رایانه ای قرار داد. این میکرو پمپ، ماده خنک کننده را در کانال های حک شده روی این تراشه به گردش در می‌آورد. محققان این ابزارMEMS را به صورت یکپارچه در آورده و آن را روی تراشه ای به ابعاد حدود یک سانتی متر مربع قرار داده اند.

مهندسان دانشگاه Purdue نوعی میکروپمپ خنک
کننده کوچک ساخته اند که می‌توان آن را روی یک تراشه رایانه ای قرار داد.
این میکروپمپ، ماده خنک کننده را در کانال‌های حک شده روی این تراشه به
گردش در می‌آورد. محققان این ابزارMEMS را به صورت یکپارچه در آورده