ساخت نانوتوتیا

دانشمندان با روش‌های شیمیایی استاندارد ساخت نانولوله‌ها توانسته‌اند ساختاری شبیه یک توتیای دریایی بسیار کوچک ایجاد نمایند. به گفته این محققان از مهره های این نانو توتیای دریایی می‌توان به عنوان چارچوبی برای ساخت مولکولی بزرگتر استفاده نمود.

دانشمندان با روش‌های شیمیایی استاندارد
ساخت نانولوله‌ها توانسته‌اند ساختاری شبیه یک توتیای دریایی بسیار کوچک
ایجاد نمایند. به گفته این محققان از مهره های این نانو توتیای دریایی می‌توان
به عنوان چارچوبی برای ساخت مولکولی بزرگتر استفاده نمود.