معرفی کتاب هفته: برهمکنش الکترون‌ها و مغناطیس کوانتوم

کتاب حاضر بر نقش و اهمیت برهمکنش‌های الکترونی در خواص ماده چگال تأکید می‌کند. در این کتاب علاوه بر توصیف موضوعاتی نظیر سیستم‌های چندظرفیتی، سیستم‌های Kondo، الکترون‌های سنگین، ابررسانهای دمای بالای اکسید مس، اثر چاه کوانتومی و آهنرباهای ایزوتروپیک کوچک، طرز استفاده از تکنیک‌های غیراغتشاشی نیرومند که از دهه گذشته رایج شده‌اند را آموزش می‌دهد.


New Page 1

کتاب ح