اختراع حسگرهای آنزیمی با استفاده از نانومهره‌های سیلیکا

پروتئازها خانواده مهمی از آنزیم‌ها هستند که در بسیاری از فرآیندهای کلیدی بیوشیمیایی نقش دارند. به دلیل اهمیت این آنزیم‌ها در مراحل مختلف بیماری، محققان گستره وسیعی از حسگرهای پروتئازی ابداع کرده‌اند. اما فقط تعداد کمی از آنها حساسیت لازم را برای نشان دادن پاسخ آنی در بدن موجود زنده یا در آزمایشات تشخیص طبی دارا هستند. محققان در این تحقیقات جدید با استفاده از نانومهره‌های سیلیکا بر این محدودیت فائق آمدند.