معرفی پتنت هفته: جوهرهای حاوی پیگمنت‌های نانومقیاس

معرفی پتنت با عنوان جوهرهای حاوی پیگمنت‌های نانومقیاس و شمارهus 6,110,266