تشکیل دفتر فناوری نانو در سازمان حفاظت محیط‌زیست

با پیشنهاد معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر فناوری‌نانو در این سازمان تأسیس و اخیراً جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی به عنوان مدیر این دفتر منصوب شدند.

پس از پیشنهاد معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و موافقت رئیس آن سازمان با تأسیس دفتر فناوری‌نانو در سازمان، در پی حکمی از سوی معاونت محترم محیط زیست انسانی، جناب آقای دکتر محسن جهانشاهی به عنوان مدیر این دفتر منصوب شدند.
با محوریت مدیریت جدید، کمیته‌ای فراسازمانی در خصوص فناوری‌نانو تشکیل شده است. مدیر کل آب‌وخاک و مدیرکل هوای سازمان، نماینده بانک جهانی در سازمان و همچنین نمایندگان و متخصصانی از نهادها و وزارتخانه‌های دیگراز اعضای این کمیته‌اند. این دفتر متولی پروژه‌های تحقیقاتی- مطالعاتی با رویکرد زیست‌محیطی و تدوین راهبرد فناوری‌نانو در سازمان خواهد بود.
این دفتر در راستای اهداف ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو تشکیل شده و قصد دارد نقش ارزنده‌ای در اجرای برنامه‌های سند ده ساله راهبرد توسعه فناوری‌نانو در کشور داشته باشد