برگزاری سمینار فناوری‌نانو منطقه جنوب کشور در دانشگاه شیراز

همایشی با عنوان فناوری‌نانو منطقه جنوب کشور با محوریت موضوعاتی نظیر نانو شیمی، نانو مواد، زیست فناوری‌نانو، نانوالکترونیک، نانو محاسبات، نانوفیزیک، نانو مکانیک ۲۰-۱۸بهمن ماه سال ۱۳۸۵ در دانشگاه شیراز توسط پژوهشکده فناوری‌نانو این دانشگاه برگزار خواهد شد.

همایشی با عنوان فناوری‌نانو منطقه جنوب کشور با محوریت موضوعاتی مانند نانوشیمی، نانومواد، زیست فناوری‌نانو، نانوالکترونیک، نانومحاسبات، نانوفیزیک و نانومکانیک، ۲۰-۱۸بهمن ماه سال ۱۳۸۵ در دانشگاه شیراز توسط پژوهشکده فناوری‌نانو این دانشگاه برگزار خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله ۱/۸/۸۵ می‌باشد.
آدرس دبیرخانه: شیرازخیابان زند نبش خیابان صورتگر ساختمان مدیریت شماره۲ دانشگاه شیراز، طبقه ششم  پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه شیراز
تلفکس: ۲۳۵۰۰۹۱-۰۷۱۱
پست الکترونیک : ntc@shirazu.ac.ir