تهیه تارهای نانومقیاس ارتعاش کننده

دانشمندان دانشگاه کرنل موفق به ساخت یک تشدید کننده (تار ارتعاش‌کننده نازک) شدند که دارای بالاترین کیفیتی است که تاکنون در دمای اتاق برای اداوات کوچک به دست آمده است. این کار در ادامه فعالیت‌های انجام شده در راستای تهیه آزمایشگاه روی تراشه صورت گرفته است. این تار ارتعاش‌کننده قادر است مولکول‌های زیستی را شناسایی کند.

دانشمندان دانشگاه کرنل موفق به ساخت یک تشدید کننده
(تار ارتعاش‌کننده نازک) شدند که دارای بالاترین کیفیتی است که تاکنون در
دمای اتاق برای اداوات کوچک به دست آمده است. این کار در ادامه فعالیت‌های
انجام شده در راستای تهیه آزمایشگاه روی تراشه صورت گر