سنتز سبز نانوذرات مغناطیسی پوشش داده‌شده با کربن

قرار دادن نانوذرات فلزی درون پوسته‌های کربنی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد ولی به دلیل مصرف بالای انرژی و استفاده زیاد از دستگاه ها و وسایل، هزینه تولید بالایی دارد.

قرار دادن نانوذرات فلزی درون پوسته‌های کربنی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد ولی به دلیل مصرف بالای انرژی و استفاده زیاد از دستگاه ها و وسایل، هزینه تولید بالایی دارد.
مسئله هزینه باعث محدود شدن کاربردهای عملی آنها می گردد. محققان چینی به یک روش جدید، ساده، کارآمد و اقتصادی سنتز نانوساختارهای قرار داده شده در پوسته کربنی، دست یافته‌اند که در آن کربونیزاسیون در یک دمای نسبتاً پائین ۱۶۰°Cو در آب و همچنین بدون افزودن معرف های سمی انجام می پذیرد. این روش جدید، آسان و تطبیق پذیر بوده و برای پوشش دهی سایر فلزات واسطه با کربن مناسب می باشد.
نانوذرات فلزی مثل Fe، Co و Ni در موارد مختلفی در زمینه مغناطیس شامل، ذخیره سازی مغناطیسی داده ها، فروسیال ها و زیست‌فناوری، کاربرد دارند. در مقایسه با پوسته های پلیمری و سیلیکایی، پوسته های کربنی مقاومت و پایداری بیشتری در محیط های فیزیکی و شیمیایی مختلف از قبیل محیط های بازی یا اسیدی و همچنین در دماها و فشارهای بالا، از خود نشان می دهند. از آنجایی که لایه های بیرونی کربن می توانند فلز درون هسته را از اکسید شدن محافظت کنند، و به عنوان یک روانکار جامد عمل کنند و کوپلینگ مغناطیسی بین ذرات منفرد را کاهش دهند، ذرات فرومغناطیس پوشش داده شده با کربن ( فلز درون کربن ) وارد کاربردهایی در وسایل ضبط مغناطیسی تراکم بالا شده‌اند.
یک گستره کامل از فرآیندهای سنتز به منظور قراردادن نانوذرات فلزی مغناطیسی درون پوسته‌های کربنی توسعه یافته‌اند، که عبارتند از روش‌های Arc، کواسپاترینگ اشعه یونی ماگنترون، آنیلینگ دما بالای مخلوط های مواد کربنی و فلز، رسوب دهی شیمیایی با بخار به همراه کاتالیزور، پیرولیز ترکیبات آلی فلزی، تجزیه کاتلیستی متان، انفجار و روش پاشش.