هم‌افزایی تخصص‌ها در شبکه آزمایشگاهی

سیستم تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس و دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان توسط مهندس فیروز کارگر، کارشناس آزمایشگاه خواص مواد دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافته، از سیستم فیلم متداول تبدیل به سیستم دیجیتال شده است.

سیستم تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مؤسسه تحقیقاتی پرطاووس و دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان توسط مهندس فیروز کارگر، کارشناس آزمایشگاه خواص مواد دانشگاه تربیت مدرس ارتقا یافته، از سیستم فیلم متداول تبدیل به سیستم دیجیتال شده است.
پس از اینکه سیستم تصویربرداری میکروسکوپ SEM دانشگاه تربیت مدرس در سال ۸۴ ، با حمایت شبکه، به سیستم تصویر دیجیتال ارتقا یافت، فرایند مشابه ابتدا در سیستم تصویربرداری دستگاه SEM مؤسسه پرطاووس و سپس در میکروسکوپ SEM دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان انجام پذیرفت.
پیش از این، مراحل ظهور و چاپ فیلم‌های SEM در عکاسی‌های عمومی انجام می‌شد و کیفیت پایین تصاویر و تأخیر در ارائه نتایج باعث نارضایتی مشتریان می‌شد. با توجه به ایزوله بودن سیستم نصب شده و تقویت ویدئویی، احتمال آسیب دیدن میکروسکوپ SEM و رایانه آن از بین می‌رود.
آزمایشگاه‌هایی که علاقه‌مند به تبدیل سیستم تصویربرداری میکروسکوپ SEM خود به سیستم تصویربرداری دیجیتال هستند، می‌توانند با آزمایشگاه SEM دانشگاه تربیت مدرس (شماره تلفن ۸۸۰۱۱۰۰۱ ، داخلی۳۵۱۱ یا ۳۹۵۶ ، مهندس کارگر) تماس بگیرند. در صورتی که آزمایشگاه متقاضی از اعضای شبکه باشد مورد حمایت شبکه قرار خواهد گرفت.