ساخت کلیدهای الکترونیکی تک مولکولی

محققان آمریکایی و سوئیسی شرکت IBM در زوریخ دریافته‌اند که مولکول منفرد بدام افتاده بین دو الکترود مانند یک کلید عمل کرده و حافظه‌ای مانند حافظه های مورد استفاده در ذخیره داده را دارد. به عقیده آنها این کشف می تواند گامی در راه محقق شدن ساخت قطعات الکترونیکی نانو مقیاس به شمار آید.

محققان آمریکایی و سوئیسی شرکت IBM در زوریخ دریافته‌اند که مولکول منفرد بدام افتاده بین دو الکترود مانند یک کلید عمل کرده و حافظه‌ای مانند حافظه های مورد استفاده در ذخیره داده را دارد. به عقیده آنها این کشف می تواند گامی در راه محقق شدن ساخت قطعات ال