ساخت نانوحسگرهای اکسید روی برای شناسایی گلوکز

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که از نانوساختارهای ZnO می‌توان در حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی استفاده نمود. محققان با اثصال آنزیمی برای تشخیص گلوکز و اکسیدازگلوکزی به نانوشانه‌های ZnO توانستند نوعی حسگر زیستی به دست آورند، که دارای تمایل و حساسیت بالا و پاسخ سریع برای آشکارسازی گلوکز می‌باشد. از تعمیم این روش ساده ساخت، می‌توان دیگر آنزیم ها و مولکول های فعال زیستی را روی ساختارهای اکسید فلزی یک بعدی قرار داده و الکترودهای گوناگونی برای مطالعات حسگر زیستی ساخت.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که از نانوساختارهای ZnO می‌توان در حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی استفاده نمود. محققان با اثصال آنزیمی برای تشخیص گلوکز و اکسیدازگلوکزی به نانوشانه‌های ZnO توانستند نوعی حسگر زیستی به دست آورند، که دارای تمایل و حساسیت بالا و پ