رشد عمودی نانولوله‌های تک جداره

محققان دانشگاه purdu آمریکا آرایه‌هایی عمودی از نانولوله‌های کربنی تک جداره و دو جداره را روی نمونه متخلخلی از آلومینیوم آندی (PAA) که کاتالیزورهای آهن داخل جداره‌های متخلخل آن قرار داشت، رشد دادند. در حالی که نمونه‌های PAA تاکنون اساس رشد نانولوله‌های چندجداره را تشکیل می دادند امابه نظر محققان این اولین بار است که نانولوله‌های تک جداره به این روش به دست آمده اند. این روش در ساخت ابزارهای نانوالکترونیک که به طورعمودی قرار می گیرند، کاربرد خواهد داشت.

محققان دانشگاه purdu آمریکا آرایه‌هایی عمودی از
نانولوله‌های کربنی تک جداره و دو جداره را روی نمونه
متخلخلی از آلومینیوم آندی (PAA) که
کاتالیزورهای آهن داخل جداره‌های متخلخل آن قرار داشت، رشد دادند. در حالی
که نمونه‌های PAA تاکنون اساس رشد نانو