معرفی کتاب هفته: نانومغناطیس‌‌های مولکولی

این کتاب اولین تلاش برای جمع‌آوری و تألیف جزئیات عرضه نانومغناطیس مولکولی می‌باشد و تاکنون کتابی در این باره منتشر نشده است. این کتاب به وسیله تعدادی از شیمیدان‌ها و یک نظریه پرداز که از پیش‌کسوتان تحقیق و توسعه این زمینه علمی است، نوشته شده است و برای هر دو دسته مخاطبان شیمی و فیزیک مناسب و قابل استفاده است.

نانومغناطیس یکی از حوزه‌های تحقیقاتی در حال رشد
است که به نظر می‌رسد کاربردهای جدیدی ارائه می‌دهد. مولکول‌های مغناطیسی
در ردیف کمترین اندازه ممکن نان