ساخت حسگرهای ترانزیستوری نانومقیاس

محققان آزمایشگاه ملی Brookhavan و محققان دانشگاه کلمبیا به طور متشرک روشی برای ساخت نیمه‌‌رساناهای آلی توسعه داده‌اند. در این روش نیمه‌‌رساناها می‌توانند در یک ستون یک بعدی قرار گرفته و خود را به بستر بچسبانند. با این روش می‌توان از هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای تک لایه، ترانزیستورهای اثرمیدانی کارآمدی ساخت.

محققان آزمایشگاه ملی Brookhavan و محققان دانشگاه
کلمبیا به طور متشرک روشی برای ساخت نیمه‌‌رساناهای آلی توسعه داده‌اند. در
این روش نیمه‌‌رساناها می‌توانند در یک ستون یک بعدی قرار گ