افزایش کارایی سلول‌های خورشیدی آلی

دانشمندان دانشگاه واشنگتن، موفق به ابداع روش جدیدی شدند که به کمک آن می‌توان کارایی سلول‌های خورشیدی آلی را در روش‌های میکروسکوپی افزایش داد.

New Page 1

 دانشمندان دانشگاه واشنگتن، موفق به ابداع روش
جدیدی شدند که به کمک آن می‌توان کارایی سلول‌های خورشیدی آلی را در روش‌های
میکروسکوپی افزایش داد.