ورود یک مکمل سوخت جدید به بازارهای ترکیه

Oxonica اعلام کرد که در آینده نزدیک یک شرکت نفت ترکیه‌ای دایر خواهد که بتواند یک افزودنی سوختی را که باعث کاهش انتشار و مصرف سوخت می‌گردد را بفروش برسانند این فعالیت در راستای افزایش نیاز جهانی به فناوری‌هایی که باعث بهبود کارایی انرژی می‌گردد انجام شده است.