معرفی کتاب هفته: فناوری‌نانو زیست‌پزشکی

کتاب حاضر بر روی کاربردهای زیست‌پزشکی فناوری‌نانو در ۳ زمینه نانوداروها و دارورسانی، اندام مصنوعی و کاشتنی و فناوری‌های روبشی و تشخیص طبی متمرکز شده است. در این کتاب همراه با توصیف فناوری‌ها، مباحثی در مورد مفاهیم، پتانسیل و خطرات احتمالی شناخته شده فناوری‌نانو، ارائه شده است. همچنین جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تحقیقات این فناوری نیز معرفی شده‌اند.

کتاب
حاضر بر روی کاربردهای زیست‌پزشکی فناوری‌نانو در ۳ زمینه متمرکز شده است:

  • نانوداروها و دارورسانی
  • اندام مصنوعی و کاشتنی
  • فناوری‌های روبشی و تشخی