آرم شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو طراحی شد.

در طراحی این آرم که نماد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو محسوب می‌گردد، سعی شده است به مفاهیم فناوری نانو، تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو و شبکه‌سازی توانمندی‌های آزمایشگاهی نانو در سراسر ایران اشاره شود.

در طراحی این آرم که نماد شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو محسوب می‌گردد، سعی شده است مفاهیم زیر بیان شود:
۱- تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو این مفهوم با روبشگر (TiP) میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داده است.
۲- فناوری نانو: این مفهوم با تعدادی دایره کوچک که نشان دهنده اتم‌های مواد است، نشان داده است چرا که فناوری نانو را فناوری تولید مواد و سیستم ها به صورت “اتم به اتم” یا” مولکول به مولکول” نیز تعریف کرده‌اند.
۳- شبکه‌سازی توانمندی‌های آزمایشگاهی نانو در سراسر ایران: برای رساندن این مفهوم سعی شده است از طرح نمادین نقشه ایران به صورت دو خط منحنی استفاده شود.
۴- عبارت INLN مخفف عنوان انگلیسی شبکه است که به صورت زیر می‌باشد.

Iran Nanotechnology Laboratory Network