حسگر شناسایی الکل مبتنی بر فناوری نانو

محققان در دانشگاه مهندسی Horbin در چین برای ساخت یک آنالیز کننده بازدم (تنفس) بهبود یافته، از فناوری نانو کمک گرفته‌اند. این گروه اکسید روی را با ساختاری شبیه گل‌ها به نام نانوگل‌ها ،‌ تولید کردند. اکسید روی در حسگرهای اتانول سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این ساختار جدید، حساسیت را بهبود داده است.

فناوری خیلی ریز به زودی با شناسایی رانندگان مست، می‌تواند به ایمنی جاده‌ها کمک کند. محققان در دانشگاه مهندسی Horbin در چین برای ساخت یک آنالیز کننده بازدم (تنفس) بهبود یافته، از فناوری نانو کمک گرفته‌اند. این گروه اکسید روی را با ساختاری شبیه گل‌ها به نام نانوگل‌ها ،‌ تولید کردند. اکسید روی در حسگرهای اتانول سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی این ساختار جدید، حساسیت را بهبود داده است
مقاومت اکسید روی هنگامی که در معرض اتانول قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. نانوساختارهای اکسید روی به علت افزایش سطح ویژه، برهم‌کنش بین مولکول‌های اتانول و اکسید روی بیشتر و آسانتر می‌شود.
.

حساسیت آنالیزکننده بازدم سنتی، از قبیل آنچه در شکل نشان داده شده به زودی ممکن است با کمک فناوری نانو افزایش یابد

 

یک حسگر برای این سیستم، با سیم‌کشی بین دو قطعه از این گل‌ها در یک مدار، ساخته می‌شود. به این ترتیب که یک قطعه در معرض اتانول قرار دارد، در حالی که قطعه دیگری در معرض اتانول قرار ندارد و اتانول به آن نمی‌رسد، سپس مقاومت بین این دو قطعه مقایسه می‌شود.
کاربردهای دیگر برای نانوگل‌ها می‌تواند شامل مونیتور کردن گازهای احتراق از کارخانه‌ها و وسایل نقلیه، می‌باشد.
این محققان نتایج کار خود را در مجله Nonotechnology منتشر کرده‌اند