بررسی اثرات پیکربندی مولکولی بر میزان رسانایی

علی‌رغم تمایل بسیار به استفاده از مولکول‌های منفرد به عنوان اجزای الکترونیکی فعال،‌ هنوز درک جامعی درباره چگونگی تأثیرگذاری پیکربندی مولکولی بر میزان رسانایی اتصالات وجود ندارد. محققان دانشگاه کلمبیا ماده اتصال دهنده جدیدی مبتنی بر آمین- طلا ابداع کرده‌اند که امکان مطالعه اصولی اثرات پیکربندی مولکولی را بر میزان رسانایی فراهم می‌کند.