بهبود سنتز نانوذرات مغناطیسی

نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی در تصویربرداری سرطان سینه مورد استفاده قرار می‌گیرند و اکنون کوشش‌های وسیعی جهت استفاده از این نانوذرات در دیگر تصویربرداری‌ها انجام می‌گیرد. محققان همچنین مشغول توسعه نانوذرات مغناطیسی برای استفاده از آنها به عنوان چاقو‌های حرارتی کوچک جراحی هستند تا از آنها جهت از بین بردن تومورها استفاده کنند.