انتشار هندبوک ۵ جلدی نانوعلم

Alexander Balandin استاد مهندسی برق Riverside دانشگاه کالیفرنیا (UCR)، هندبوکی پنج جلدی در ۲۵۰۰ صفحه در زمینه نانوعلم منتشر کرد.